Kitab Takut dan Harap

Kitab Takut dan Harap

 Yaitu : Kitab ke tiga daru “rub’u”/perempat bagian yang menyelamatkan

Dari “kitab Ihya – Ulumuddin”

 Bismilaahirrohmaanirrohiim

Segala puji bagi Allah yang diharapkan kasih sayang dan pahalaNya. Yang ditakutkan kebencian dan siksaanNya. Yang membangun hati wali-walinya dengan keenakan harapannya, sehingga IA membawa mereka dengan kasih sayang nikmat-nikmatNya kepada ketetapan di dalam HadratNya.. dan berpaling dari negeri percobaannNya , yang menjadi tempat ketetapan musuh-musuhNya. Dan IA memukul dengan cemeti pentakutanNya dan hardikNya yang keras, akan muka orang-orang yang berpaling  dari HadratNya. Ke negeri pahalanya dan kemuliaanNya. Dan DIA mencegah mereka kepada mendatangi yang dicacikanNya dan menghampiri kepada kemarahan  dan kutukanNya.  Karena tarikan segala jenis makhluk  dengan rantai-rantai paksaan dan kekerasan . dan pada kali yang lain dengan kekang-kekang kelembutan  dan kasih sayang  kepadaa surgaNya.

Rahmat kepada Muhammad penghulu Nabi-NabiNya dan sebaik-baik makhlukNya. Dan kepada keluarga, para sahabat, dan anak cucunya.

Adapun kemudian, maka sesungguhnya harap / raja’ dan takut / al-khouf adalah dau sayap , yang dengan dua sayap itu , orang-orang muqarrabin terbang ke setiap tempat yang terpuji. Dan merupakan dua pisau , yang dengan pisau itu orang berjalan ke akhirat, memotong setiap tebingyang sukar didaki. Maka tiada yang membawa kedekatan  dengan Tuhan Yang Maha Pemurah  dan kepada angin surga , serta keadaannya itu  jauh tepi-tepinya, berat beban-bebannya, terkeliling dengan yang tiada disukai oleh hati dan dirindui oleh anggota-anggota badan  dan sendi-sendi tubuh, selain oleh kekang-kekang harapan .  dan tiada yang menahan dari neraka jahanam dan azab yang pedih , serta keadaannya terkeliling dengan keinginan-kinginan yang lemah lembut dan kesenangan-kesenangan yang menakjubkan , selain oleh cemeti-cemeti pentakutan  dan kekuasaan-kekuasaan yang mengeraskan.

Jadi, maka tidak boleh tidak  daripada penjelasan hakikat harap dan takut dan keutamaan keduanya. Dan jalan esampaian kepada mengumpulkan diantara keduanya, serta berlawanan dan pertentangan diantara keduanya. Dan kami akan mengumpulkan penyebutan keduanya dalam suatu kitab yang melengkapi atas dua bagian. Bagian pertama tentang harap dan bagian ke dua tentang takut.

Adapun bagian pertama : maka melengkapi atas : penjelasan hakekat harap, penjelasan keutamaan harap, penjelasan obat harap, dan jalan yang menarik harap dengan jalan itu.

Penjelasan : Hakikat harap

 Ketahuilah kiranya bahwa harap itu adalah termasuk dalam jumlah pangkat orang salik (orang yang berjalan kepada Allah) dan hal keadaan orang-orang yang menuntut jalan Allah.

Sesungguhnya sifat itu dinamakan : tingkat (maqam) ialah :apabila ia tetap dan berketapan di situ. Dan sesungguhnya dinamakan hal keadaan apabila ia itu mendatang, yang segera hilang. Dan sebagaimana kuning itu terbagi kepada: yang tetap, seperti: kuning emas. Dan kepada yang segera hilang seperti: kuning pucat / ketakutan. Dan kepada apa yang diantara keduanya, seperti kuning orang yang sakit.

Maka sepereti ini pula , sifat-sifat hati itu terbagi kepada: bagian-bagian ini. Maka yang tidak tetap dinamakan: hal keadaan, karena dia itu berubah dengan cepat. Dan ini berlaku kepada setiap sifat, dari pada sifat-sifat hati.

 Maksud kami sekarang ialah: hakikat harap. Maka juga harap akan sempurna dari: hal-keadaan, ilmu dan amal. Maka ilmu itu adalah sebab yang membuahkan hal-keadaan. Dan hal- keadaaan itu yang menghendaki amal perbuatan. Dan harap itu adalah suatu nama dari jumlah yang tiga tadi.

Penjelasannya ialah: bahwa setiap apa yang menemukan anda dari: yang tidak disukai dan yang disukai maka terbagi kepada: wujudnya pada hal-keadaan yang sekarang, kepada wujudnya pada masa lalu, dan kepada yang ditunggu pada masa yang akan datang.

 Apabila terguris di hati anda, suatu wujud di masa lalu niscaya dinamakan ingatan dan sebutan. Dan jikalau yang terguris di hati anda itu erdapat sekarang, niscaya dinamakan perasaan, rasa, dan tahu. Dan sesungguhnya dinamakan perasaan karena sesungguhnya dia itu suatu keadaan yang anda dapati dalam jiwa anda. Dan jikalau terguris dalam ahti anda akan adanya sesuatu pada masa mendatang dan mengeraskan yang demikian itu pada hati anda, maka dinamakan tungguan dan kemungkinan terjadi.

Maka jikalau yang ditunggu itu sesuatu yang tidak disukai  maka timbulah di dalam hati suatu kepedihan yang dinamakan takut dan kasihan. Dan kalau yang ditunggu tu yang disukai, yang diperoleh dari tungguannya , kesangkutan hati kepadanya dankegurisan adanya di hati, kelezatan dalam hati dan kesenangan , maka niscaya kesenangan itu sinamakan harap.maka harap ialah kesenangan hati untuk menunggu apa yang disukainya.

 Akan tetapi yang disukai dan yang diharapkan itu tidak boleh tidak bahwa dia harus ada sebab musabab baginya. Kalau tungguan itu adalah hasil kebanyakan sebab-sebabnya, maka nama harap padanya itu benar. Dan kalau tungguan itu rusak atau kacau balau sebab-sebabnya, maka nama tipuan dan  dungu lebih tepat baginya, dari pada nama harap. Dan jikalau sbab-sebab itu diketahui adanya, dan tidak diketahui adanya , maka nama angan-angan  lebiih tepat atas tungguannya. Dan pada stiap keadaan nama harap dan takut  tidaklah dipakai secara mutlak, selain atas apa yang diragukan keberadaannya. Adapun bagi sesuatu yang diyakini, maka kedua istilah ini tidaklah dipakai. Oleh karena itu tidaklah benrt dikatakan ‘aku harap matajari terbit pada waktu dia terbit. Dan aku taku atas terbenamnya matahari pada waktu terbenam. Karena hal yang demikian sudah diyakini. Benar, jika sikatakan ‘aku mengharap akan turunnya hujan dan aku takut akan terputusnya hujan tersebut.

 Sesungguhnya telah diketahui oleh orang-orang yang memiliki hati nurani bahwa dunia adalah kebun akhirat. Dan hati itu seperti bumi, sedangkan iman itu seperti bibittanaman di dalamnya. Dan ta’at itu diumpamakan sebagai usaha pengolahan tanah dan membersihkannya, serta diumpamakan sebagai penggalian sungai-sungai dan emngalirkan air di dalamnya. Dan hati yang membebi buta dengan dunia, dan karam di dalamnya, adalah laksana tanah yang tidak baik yang tidak akan dapat tumbuh bibit tanaman di atasnya. Dan hari kiyamat itu adalah hari memanen, dimana seseorang tidak akan memanen selain apa yang telah ia tanam. Dan tiadalah tetumbuhan yang di tanam untuk akhirat selain dari bibiat iman. Dam akan sedikitlah manfaat iman itu jika disertai kekejian hati dan keburukan akhlak.

 Sebagaimana bibit tidak akan tumbuh pada tanah yang tidak baik maka seyogyanya dikiaskan harapan seorang hamba akan ampunan dengan harapan orang yang mempunyai tanaman. Maka setiap oarng yang mencari tanah yang baik, dan ditaburkan di atasnya bibit yang baik, yang tidak busuk dan tidak kena bubuk, kemudian dirawatnya dengan memenuhi segala apa yang diperlukan yaitu menyirami air pada waktu-waktunya kemudian membersihkan duri-durinya daserta dari rumput dan segala sesuatu yang menghalangi tumbuhnya bibit dan merusakkannya, kemudian ia duduk menunggu karunia dari Allah Ta’ala, menolak segala yang membinasakan dan bahaya-bahaya yang merusak , sehinggalah sempurnalah pertumbuhan tanaman dan sampai kesudahannya, maka tungguan yang demikian itu dinamakan harap. Dan jikalau ditaburkan bibit di atas tanah yang tidak baik yang tinggi, yang tidak disirami air kepadanya dan tidak diuashakan sekali-kali mengurus bibit itu kemudian menunggu panennya, maka dinamakan tunggun yang demikian itu adalah suatu kebodohan dan ketertipuan. Bukannya harap. Dan kalau sitaburkan bibit pada tanah yang baik, akan tetapi tidak ada air hujan dan menunggu datangnya hujan dimana hujan itu tidak biasa terjadi dan juga bukan tidak, maka tungguan itu dinamakan angan-angan, bukannya harap.

 Jadi Istilah harap dibenarkan kepada menunggu yang disukai yang disediakan semua sebab-sebabnya yang termasuk di dalam usaha hamba. Dam tidak tinggal selain apa yang tidak masuk di dalam usaha hamba itu. Dan itulah karunia Allah Ta’ala , dengan menyingkirkan segala yang memotong dan yang merusak.

Jadi, seorang hamba yang telah menaburkan bibit iman dan menyiramnya dengan air ta’at dan membersihkan hati dari duri buruknya akhlak dan kemudian menungguh karunia Allah Ta’ala akan penetapannya di atas yang demikian sampai mati dan bagus kesudahannya / khusnul khatimah yang membawa kepada ampunan niscaya tungguannya itu adalah harapan yang hakiki, ayng terpuji yang menggerakkan pada ketekinan dan tegak berdiri menurut yang dikehendaki oleh sebab-sebab iman, pada penyempurnaan sebab-sebab ampunan sampai kepada mati.

 Dan jikalau terputus dari bibit iman, dan terputus dari penyiraman air keta’atan atau membiarkan hati terisi dengan akhlak-akhlak yang hina dan ia berkecimpung mencari kesenangan duniawi, kemudian ia menunggu ampunan, maka tungguannya itu adalah kebodohan dan ketertipuan. Nabi SAW bersabda Al Achmaqu man atba’a nafsahu hawaaha watamanna ‘alaLlahil jannah yang artinya, “Orang yang bodoh adalah orang yang mengikutkan dirinya akan hawa nafsunya dan ia berangan – angan kepada Allah untuk mendapatkan surga”. (diriwayatkan Ahmad, At Tirmidzi, Ibnu Abiddunya dan Al-Hakim dari Syaddad bin Aus).

 Dan Allah Ta’ala berfirman fakholafa mimba’dihi kholfun adhoo’ushholaata wattaba’uussyahawaata fasaufa yalqouna ghoyya yang artinya –maka digantikan mereka oleh suatu angkatan, yang meninggalkan shalat, dan memperturutkan keinginan nafsu , sebab itu mereka akan menemui kebinasaan.

Dan Allah Ta’ala juga berfirman faholafa mimba’dihi kholfun warotsuul kitaaba ya”khudzuuna ‘arodho hadzal adnaa wayaquuluuna sayughfaru lana yang artinya- sesudah itu datang angkatan yang baru menggantikan mereka, mereka mempusakai Kitab, mengambil harta benda dunia dengan cara yang tidak halal sedang kata mereka kami akan diampuni. ( Al-A’raf 169)

 Maka sesungguhnya Allah telah mencela orang yang mempunyai kebun apabila mereka memasukinya dan berkata, “Aku tidak akan mengira bahwa kebun ini akan binasa dan aku juga tidak mengira bahwa hari kiamat akan datang maka apabila kami dikembalikan kepada Tuhan kami niscaya aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik dari ini.

 Dengan demikian seorang hamba yang bersungguh-sungguh melaksanakan tho’at dan menjauhi ma’siyat  maka akan benarlah jiak ia menantikan anugerah dari Tuhannya berupa kesempurnaan ni’mat. Dan tiadalah kesempurnaan ni’mat itu wujud kecuali masuk di dalam surga. Adapun orang yang berma’siyat manakala ia bertaubat dan mengerjakan kembali apa yang telah di sia-siakannya –dari amal saleh-  maka benarlah apabila ia menantikan ampunan dari Allah. Adapun hakikat penerimaan taubat adalah apabila ia telah membenci ma’siyat yang membencikannya akan kejahatan serta menyenangkannya akan kebaikan, dan ia mencela serta mencaci dirinya dan  menyenagi taubat serta rindu kepadanya maka benarlah apa yang ia harapkan dari Allah berupa petunjuk kepada taubat. Karena kebenciannya akan ma’siyat dan keinginannya kepada taubat itu berlaku sebagai berlakunya sebab-sebab yang terkadang membawa kepada diterimanya taubat. Dan sesungguhnya harap itu adalah sesudah kuatsebab-sebabnya. Dan karena itu Allah Ta’ala berfirma Innalladziina aamanuu walladziina haajaruu wajaahaduu fii sabiililLaahi ulaa-ika yarjuuna rohmatalLaahi yang artinya ,”seungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah  dan bekerja keras /jihad di jalan Allah, maka mereka itulah yang berhak emngharapkan rahmat Allah”.(Al-Baqarah – 218).

Artinya mere itulah yang berhak mendapatkan rahmat dari Allah dan tidaklah yang dikehendaki peng-khususan harap, karena selain mereka terkadang juga mengharap, akan tetapi dikhususkan kepada mereka akan berhaknya harap.

 Adapun orang yang menjerumuskan dirinya kepada apa yang tdak disukai Allah Ta’ala dan tidak juga mencela diri sendiri dan tidak berkeinginan taubat serta kembali kepad Allah, maka harapannya akan ampunan itu adalah kebodohan, seperti harapannya orang yang menebarkan benih pada tanah yang tandus dan bertekad tidak akan mengurusnya dengan penyiraman maupun pembersihan.

Yahya bin Muadz berkata, “ketertipuan yang paling besar menurutku adalah berkepanjangan berbuat dosa dengan mengharapkan ampunan, tanpa diserttai dengan penyesalan. Mengharapkan kedekatan dengan Allah tanpa melakukan tha’at dan ,menantikan tanaman surga dengan bibit neraka dan mencari rumah tempat orang ta’at  denagn perbuatan ma’siyat, dan mengharapkan pahala tanpa mau beramal, dan bercita-cita kepada Allah Ta’ala disertai keteledoran.

Sya’ir

 

Engkau mengharapkan keselamatan

 

Akan tetapi engkau tidak menempuh jalannya

 

Sesungguhnya perahu

 

Tidak akan mengarungi daratan

 Maka apabila engjau telah mengetahui hakikat harap dan tempat sangkaannya, maka anda telah mengetahui bahwa harap itu adalah suatu hal/keadaan yang dihasilkan oleh ilmu dengan berlakunya benyak sebab. Dan keadaan yang demikian ini akan menghasilkan kesungguhan untuk menegakkan sisa-sisa sebab tersebut menurut kemungkinan. Sesungguhnya orang yang membaguskan bibitnya, menyuburkan tanahnya, mencukupi airnya, benar harapannya, meka senantiasalah ia di bawa oleh benarnya harapan kepada mencari tanah, mengusahakannya dan memmbuang setiap rumput yang tumbuh padanya. Maka tidaklah luntur sekali-kali usahanya sampai kepada waktu memanen. Da ini dikarenakan bahwa harap itu beralwanan dengan putus asa. Dan putus asa itu menghalangi dari berusaha. Maka barang siapa yang mengetahui bahwa tanah itu tidak baik, air itu sangat sediikit, dan bibit itu tidak mau tumbuh niscaya akan ia tinggalkan dalam mencari tanah dan ebrpayah-payah mengusahakannya.

 Harap itu terpuji karena ia menggerakkan kepada amal. Dan putus asa itu tercela dan iu berlawanan dengan harap karena putus asa itu memalingkan / menghalangi dari amal. Sedangkan takut itu itu tidaklah berlawanan dengan harap. Akan tetapi kawannya, sebagaimana akan ada penjelasannya. Bahkan takut itu penggerak tersendiri, dengan jalan ketakutan sebagaimana harap itu penggerak denagn jalan kegemaran-menyenangi sesuatu.

 Jadi keadaan harap itu menyebabkan panjangnya kesungguhan/mujahadah dengan amal perbuatan dan rajin kepada ta’at, bagaimanapun berunah-ubahnya ahwal/keadaan.

Dan diantara kesan-kesan dari harap itu adalah enaknya terus menerus menghadapkan hati kepada Allah, merasa ni’mat dalam bermunajah dengan Dia, dan berlemah lembut dalam bermanis wajah terhadapNya. Sesunggguhnya segalah keadaan yang demikian ini sudah pasti adanya. Dan jelas pula keadaan yang demikian ini bagi orang yang mengharapkan seseorang dari raja-raja ataupun seseorang dari orang biasa. Maka bagaimana lagi tidak jelas yang demikian ini pada hak Allah Ta’ala. Maka jikalau tidak jelas, maka hendaklah ia mengambil dalil yang demikian atas tidak diperolehnya tingkat harap (maqam ar raja’). Dan turun dalam lembah tertipu dan angan-angan.

 Maka demikianlah penjelasan dalam hal harap , dan mengapa ia diahsilkan oleh ilmu dan mengapa ia menerima hasil dari amal. Dan menunjukkannya atas dihasilkannya amal-amal ini , oleh hadist yang diriwayatkan Zaidul Khalil . karena ia berkata kepada RasuluLlah SAW, “Aku datang kepada Engkau dari alamat atas Allah pada orang yang menghendakinya, dan alamatNya pada orang yang tidak menghendakinya”. Maka Nabi SAW mwnjawab, “Bagaimana keadaan engkau ?”. Zaidul Khalil menjawab, “Keadaanku adalah mencintai kebajikan dan orang yang mengerjakan kebajikan, apabila aku sanggup mengerjakan sesuatu niscaya aku bersegera mengerjakannya. Dan apabila luput bagiku akan sesuatu tersebut, niscaya akan menggundahkan hatiku dan aku rindu kepadanya”.

 Maka Nabi SAW bersabda, “Itulah alamat Allah pada siapa yang dikehendakiNya, jikalau Ia menghendaki engkau bagi yang lain niscaya disiapkanNya engkau yang lain tersebut kemudian Ia tiada menghiraukan pada lembah-lembahnya yang mana engkau binasa”.

Maka sesungguhnya Nabi SAW telah menyebutkan alamat/tanda  orang yang dimaksudkan dengan kebajikan dari bukan alamat-alamat ini maka ia tertipu.

 Penjelasan keutamaan harap/raja’ dan menggalakkan pada harap

 Ketahuilah kiranya bahwa amal berdasarkan harap itu lebih tinggi dari pada amal berdasarkan atas takut. Karena hamba yang paling dekat terhadap Allah Ta’ala itu adalah yang paling mencintaiNya. Dan cinta itu diperkuat dengan adanya harap. Ambilah ibarat yang demikian itu dengan dua orang raja. Yang seorang dilayani karena takut akan siksaannya, dan yang seorang lagi dilayani dengan mengharap akan balasannya. Dan karean itulah ada pada harap dan berbaik sangka, beberapa penggalakan lebih-lebih pada waktu mati. Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Janganlah kamu putus harapan dari rahmat Allah”. S.Azzumar 53.

Ia mengharamkan keadaan putus asa. Juga pada cerita-cerita Nabi Ya’qub as. Bahwa Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepadanya, “Tahukah engkau mengapa Aku ceraikan engkau dari Yusuf  ?, karena engkau mengatakan ‘aku takut bahwa Yusuf itu akan dimakan serigala sedang kamu lengah daripadanya’. Mengapa engkau takut kepada serigala dan tidak mengharap kepadaKu ?. dan mengapa engkau memandang kepada kelemahan saudara saudaranya dan engkau tidak memandang kepada penjagaanKu baginya ?”.

 Nabi SAW bersabda, “laa yamuutunna ahadukum illa wahuwa yuhsinudhhonna biLlaahi Ta’aalaa”. Ayng artinya janganlah kamu sekalian mati melainkan ia berbaik sangka kepada Allah Ta’aalaa.

yaquuluLloohu ‘Azza Wa Jalla “Anna ‘inda Dhonni ‘abdy By falyadhunna by maa Syaa’a yang artinya Aku tergantung persangkaan hambaKu terhadapKu, maka berperasangkalah kepadaKu sekehendaknya.

 Nabi SAW masuk ke tempat seorang laki-laki yang sedang mengalami sakit keras. Lalu beliau bertanya, “apakah yang engkau dapati pada dirimu ?” . orang itu menjawab, “Akubdapati diriku takut akan dosa-dosaku, dan mengharap akan rahmat Tuhanku”.

Maka Nabi SAW bersabda, “Maj Tama’aa fii qolbi ‘abdi fii hadzal maothini illa a’thaahuLloohu maa rojaa wa ammanahu mimmaa yakhoofu yang artinya tidaklah berkumpul keduanya (harap dan takut) pada hati seorang hamba melainkan ia diberikan oleh Allah akan apa yang ia harapkan dan ia diamankan oleh Allah akan apa yang ia takuti.

 Ali ra. Berkata kepada seorang lelaki, yang terbawa rasa ketakutan dan putus asa karena banyak dosanya, “Hai orang ini, keputus asaanmu dari rahmat Allah itu lebih besar dari doasa-dosamu”.

 Sufyan berkata, “barang siapa berdosa dengan suatu dosa, maka ia tahu bahwa Allah Ta’ala mentakdirkan dosa itu untuk dirinya dan ia mengharap akan ampunanNya, niscaya Allah mengampuni dosanya”.

 Dan Sufyan menyambung lagi, “Karena Allah Azza Wajalla nerobah suatu kaum, Ia berfirman-Wadzaalikum dhonnukumulladzii dhonantum birobbikum ardaakum-artinya, itulah dugaanmu (yang keliru) terhadap Tuhanmu. (dugaan itulah) yang membawa kamu kepada kecelakaan. QS. Al-Fath 12.

 Dan Allah Ta’ala berfirman, “wadhonantum dhonnassau-i wakuntuk qoumam buuro” yang artinya dan kamu mempunyai persangkaan yang tidak baik dan kamu adalah kaum yang binasa.

 Dan Nabi SAW bersabda yang artinya, “ sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman kepada hambanya kelak hari kiyamat-apa yang menhalangi kamu ketika engkau melihat sesuatu yang munkar bahwa engkau menentangnya ? Maka apabila ia telah diajarkan oleh Allah akan hujjah/jawabannya niscaya ia akan menjawab, ‘Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mengharapkan akan rahmatmu sedang aku takut kepada manusia”’.  Nabi SAW bersabda, “maka Allah Ta’ala berfirman, ‘Telah Aku ampunkan bagi enngkau”’.

 Tersebut pada hadits shahih, yang artinya, “bahwa ada seorang lelaki yang melaksanakan jual beli dengan jalan hutang. Maka ia bersikap lapang dada terhadap orang kaya, dan melampaui batas terhadap orang miskin. Maka ia menjumpai Allah dan tiada memiliki amal kebajikan sama sekali. Maka Ia-Allah berfirman, siapa yang lebih berhak dengan yang demikian daripada Kami ?”. maka Allahpun memaafkannya karena baik sangkaanya, dan harapannya bahwa ia dimaafkan meskipun ketaatannya merosot.

 Allah Ta’ala berfirman, “Innalladziina yatluunal kitaabaLloohi wa aqoomushsholaata wa anfaquu mimmaa rozaqnaahum sirron wa’alaaniyatan yarjuuna tijaarotan lan tabuuroo” (QS. Fathir, 29.). Yang artinya,”sesungguhnya orang-orang yang membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Aku berikan kepada mereka baik secara tersembunyi maupun terang-terangan mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah akan rugi”.

 Ketika Nabi SAW bersabda yang artinya, “seandainya kamu sekalian mengetahui apa-apa yang Aku ketahui niscaya akan menyedikitkan tertawa dan memperbanyak menangis. Dan kamu aakn keluar menuju tempat yang tinggi dan kamu akan memukul-mukul dadamu dan akan merendahkan diri di hadapan Tuhanmu”. Maka turunlah Jibril as seraya berkata, “sesungguhnya Tuhanmu mengatakan kepadamu ,”Mengapakah engkau mendatangkan keputus asaan kepada hamba-hambaKu?” Lalu Nabi SAWkeluar menemui mereka dan memberikan ahrapan kepada mereka”.

 Tersebut dalam Hadits bahwa Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada Nabi Dawud as. “cintailah Aku ! cintailah orang-orang yang mencintai Aku ! dan buatlah Aku mnecintai makhlukKu !

Lalu Nabi Dawud as. Bertanya, “Wahai Tuhanku ! bagaimanakah aku membuat Engkau mencintai makhlukMu ?”

Allah Ta’ala berfirman, “sebutkanlah Aku dengan baik dn elok ! sebutkanlah nikmat-nikmatKu dan perbuatan baikKu !Peringatkanlah mereka akan yang demikian  ! Maka sesungguhnya mereka tiada mengenal daripadaKu selain yang elok”.

 Dimimpikan Abban bin Abi Ayyasy sesudah ia meninggal. Dan ia semasa hidupnya banyak menyebutkan pintu-pintu harapan. Ia mengatakan kepada orang yang bermimpi itu “Allah Ta’ala menyuruh aku berdiri di hadapanNya, maka Ia berfirman ‘Apakah yang membawa engkau kepada yang demikian ini ?’

Maka aku menjawab, “Aku bermaksud mencintakan Engkau kepada makhluk Engkau”.

Maka Allah berfirman, “Telah Aku ampunkan dosamu”.

 Dimimpikan Yahya bin Ak-Tsam sesudah ia meninggal, lalu ia ditanya, “Apa yang telah Allah perbuat terhadapmu ?” Maka Yahya bin Ak-Tsam menjawab, ‘Allah menyuruhku berdiri di hadapanNya dan Dia berfirman, “Hai Syaikh jahat !, engkau telah berbuat demikian, engkau telah berbuat demikian !”

Yahya bin Ak-Tsam berkata, “Maka menakutkan aku, apa yang diketahui oleh Allah”.

Kemudian aku berkata, “Wahai Tuhanku, tidaklah begitu yang aku perkatakan perihal Engkau”.

Maka Allah berfirman, “Lalu apa yang engkau katakan perihal Aku ?”

Lalu aku berkata, “Diberitakan kepadaku oleh Abdurrazaq, dari Ma’mar, dari Az-Zuhri, dari Anas, dan adri Nabi Engkau SAW, dari Jibril as, bahwa Engkau berfirman, “Sesungguhnya Aku tergantung persangkaan hambaKu kepadaKu, maka hendaklah ia menyangka kepadaKu apa yang ia kehendaki” dan aku menyangka Engkau, bahwa Engkau tiada akan mengazabku’.

Maka Allah Azza Wajalla berfirman, “Benar Jibril, benar NabiKu, benar Anas, benar Az-Zuhri, benar Ma’mar, dan benar engkau”.

Yahya bin Ak-Tsam berkata, “lalu aku berpakaian dengan pakaian surga, dan berjalan di hadapanku bidadari-bidadari surga maka aku berkata, ‘wahai alangkah gembiranya’”.

Tersebut pada hadits, bahwa seorang dari golongan bani Israil (yahudi) mendatangkan keputus asaan kepada manusia dan bersikap keras kepada manusia. Maka Allah Ta’ala akan berfirman kepadanya pada hari kiyamat. Ia berkata, “Pada hari ini Aku putus asakan kamu dari rahmatKu, sebagaimana engkau mendatangkan keputus-asaan kepada hamba-hambaKu”.

 Nabi SAW bersabda, “Seorang laki-laki akan masuk neraka. Maka ia akan bertempat di neraka itu selama seribu tahun. Ia akan memanggil, ‘Yaa Hannaan, Yaa Mannaan’ (Wahai yang pemberi belas kasih, wahai yang memberi ni’mat)’.  Maka Allah Ta’ala berfirman kepada Jibril as. “Pergilah dan bawalah hambaKu itu kepadaKu”.

Nabi SAW meneruskan sabdanya, “Maka hamba itu dibawa kepada Allah. Lalu disuruh berdiri di hadapanNya. Maka Allah Ta’ala berfirman, ‘Bagaimana engkau mendapati tempat engkau ?’

Lelaki itu menjawab, ‘Tempat yang buruk’.

Nabi SAW meneruskan sabdanya, “Maka Allah Ta’ala berfirman, ‘Kembalikan orang ini ke tempatnya semula !’

Nabi SAW meneruskan sabdanya, “Maka laki-laki itu berjalan dan berpaling ke belakang. Maka Allah Ta’ala berfirman, ‘Ke mana engkau berpaling ?’

Laki-laki itu menjawab, ‘sesungguhnya aku berharap bahwa Engkau tidak mengembalikan aku kepadanya setelah Engkau keluarkan aku daripadanya’.

Maka Allah Ta’ala berfirman, ‘Pergilah dengan leki-laki ini ke surga ‘”.

Maka ini menunjukkan bahwa harapa Yahudi tersebut menjadi sebab keselamatannya.

Kita mohon kepada Allah akan bagusnya taufik dengan kasih sayang dan kemurahanNya.

Advertisements

16 Responses to “Kitab Takut dan Harap”

 1. sigit Says:

  assalammu alaikum wr wb. jazakumulloh kher. ya akhi….

 2. ahyad Says:

  assalamua’laikum ane copy untuk baca? syukron. alhamdulillah.

 3. sufigokil...kill...dekil Says:

  Assalamualaikum…
  Numpang neduh neeh sambil minum kopi susu…terus numpanggg baca juga…dicopy aja dehhh

 4. ngkung Says:

  assalamu’alaikum, saya perlu terjemahan jilid ke-4 nya

 5. pemburu Says:

  Lihat di http://www.muslim.or.id bab bila kyai bermaksiat ( Ihya Ulumiddin )

 6. Gos IRJI Says:

  Assalamu’alikum Wr. Wb.
  Jazakumullah Khoiron Katstiro Ya Akhi

 7. Gos IRJI Says:

  Assalamu’alaikum Wr. WB.
  Jazakumulloh Khoiron Katsiro ya Akhina Fillah

 8. zamrey Says:

  assalamu’alaikum. pohon izin…ana copy and print out.

 9. Harun Says:

  terima kasih ana numpang kopi ya

 10. buhori muslim Says:

  assalamu’alaikum syukron yaa akhi… jaza kumullah khoironn

 11. david Says:

  syukron ats penjelsan2 ktb ihya’

 12. M.anis alfarizi Says:

  asalamu alaikm

 13. ARIS Says:

  Assalamualaikum…..

  mohon izinkan saya yg lemah tiada daya ini tholabul ilmi,dgn izin akhi… dan fidho allah smuga saya bs faham, manfaat
  fidinni fi dunya chata akhiroh,…
  jazakumulloh choiron wa katsiron….
  amin.

 14. ahmad asrori Says:

  assalamu alaikum gimana jadinya jika kita tetap memeksakan untuk menikah jika orang tua tidak setuju hanya karna primbon jawa yang katanya bila hal itu tetap di lanjutkan tidak baik.

 15. saut,sag Says:

  Assalamu’alaikum warohamtulloahi wabarokaatuh. Mohon ijin yah tuk saya copy.

 16. johny sandes Says:

  syukron syeikh,,,manfa’at bangat..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: